اسامی نهایی نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر کرمان

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در رسانه‌های آنلاین

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر کرمان به شرح ذیل اعلام می گردد.

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کرمان می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان به شرح زیر می باشد:


۱ – آقای علی آب پیکر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۴
۲ – آقای محسن ابراهیمی فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۱۸
۳ – آقای محمدحسین ابراهیمی پور فرزند احمد کد نامزد ۱۲۱۹
۴ – آقای کیومرث احمدی سیروئیه فرزند احمد کد نامزد ۱۲۴۶
۵ – آقای رامین ارجمندکرمانی فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۴۹
۶ – آقای حسین اسدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۱
۷ – آقای علی اسدی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۵۴
۸ – آقای مجتبی اسدی فرزند عیسی کد نامزد ۱۲۵۶
۹ – آقای مجید اسدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۷
۱۰ – آقای افشین اسفندیارپور فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۸
۱۱ – آقای هوشمند اسفندیارپور مشهور به دکتر اسفندیارپور- اسفندیاری فرزند سعداله کد نامزد ۱۲۵۹
۱۲ – آقای مرتضی اسماعیلیان فرزند منصور کد نامزد ۱۲۶۲
۱۳ – خانم سیما اسمعیل بیگی کرمانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۶۷
۱۴ – آقای محسن اسمعیلیان فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۶۸
۱۵ – آقای محمدامین افشارپور فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۴
۱۶ – آقای محمدحسین اکبری فرزند فتح اله کد نامزد ۱۲۸۱
۱۷ – آقای منصور اکبری فرزند حسین کد نامزد ۱۲۸۲
۱۸ – آقای حسین اکبری فرد فرزند عبدل کد نامزد ۱۲۸۴
۱۹ – آقای رسول امیرزاده گوغری فرزند کاظم کد نامزد ۱۲۸۵
۲۰ – آقای مهران امیری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۶
۲۱ – آقای علی انجم شعاع فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۲
۲۲ – آقای احمد ایران منش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۴
۲۳ – خانم زهرا ایرانمنش فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵
۲۴ – آقای مسعود ایرانمنش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۶
۲۵ – آقای منصور ایرانمنش فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۲
۲۶ – آقای اسداله باقری راد مشهور به اسد باقری فرزند مجید کد نامزد ۱۴۲۴
۲۷ – آقای امین باقی زاده فرزند عبالمهدی کد نامزد ۱۴۲۶
۲۸ – آقای عباس بذرکار فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۷
۲۹ – خانم سلامه بربط فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۴۲۸
۳۰ – آقای احمد برومندبردسیری فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۴۵۱
۳۱ – آقای صابر بنی اسدی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵۴
۳۲ – آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند علی مراد کد نامزد ۱۴۵۹
۳۳ – آقای بختیار بهره مند فرزند خانعلی کد نامزد ۱۴۶۱
۳۴ – آقای مجتبی بهمنی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۱۴۶۴
۳۵ – آقای محمدیاسین پنجعلی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۶۸
۳۶ – آقای عباس پورافغان فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۲
۳۷ – آقای غلامعباس پورسیدی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۸۴
۳۸ – آقای جواد ترک زاده ماهانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۹۱
۳۹ – آقای امین رضا توحیدی فرزند منصور کد نامزد ۱۴۹۶
۴۰ – آقای یوسف جعفری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۱۲
۴۱ – آقای مالک جعفری زاده گوغری فرزند احمد کد نامزد ۱۵۱۶
۴۲ – آقای محمود جمالی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱۷
۴۳ – آقای محمدعلی جمالی زاده بهاءآبادی فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۵۱۸
۴۴ – آقای کمال جوانمرد مشهور به دکتر جوانمرد فرزند اسداله کد نامزد ۱۵۲۴
۴۵ – آقای محمد جهانشاهی امجزی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۲۵
۴۶ – آقای بهرام حاج جعفری فرزند علی کد نامزد ۱۵۲۶
۴۷ – خانم لیلا حاج جعفری فرزند اسدالله کد نامزد ۱۵۲۷
۴۸ – آقای مراد حاج جعفری فرزند اسدالله کد نامزد ۱۵۲۸
۴۹ – آقای علی حری فرزند عباس کد نامزد ۱۵۴۷
۵۰ – آقای محمود حسن آبادی فرزند علی کد نامزد ۱۵۴۸
۵۱ – آقای محمد حسیبی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۶۵
۵۲ – خانم طیبه حسین زاده فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۵۶۷
۵۳ – آقای غلامرضا حسینی ابارقی فرزند علی کد نامزد ۱۵۶۸
۵۴ – آقای غلامرضا حسینی فخر فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۷۲
۵۵ – آقای حمیدرضا حکاک زاده مشهور به حکاک فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۱
۵۶ – آقای محمدرضا حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۵
۵۷ – آقای حسین خاکساری حداد فرزند عباس کد نامزد ۱۵۸۶
۵۸ – آقای حمید خلیلی ماهانی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۹۷
۵۹ – آقای سیدمظفر داوری مشهور به مهندس داوری فرزند سیدعزیزاله کد نامزد ۱۶۱۷
۶۰ – آقای مهدی دهقانی قنات غستانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۲۴
۶۱ – خانم عالیه دهقانی محمودآبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۲۵
۶۲ – خانم رؤیا دیوان بیگی کرمانی فرزند علی کد نامزد ۱۶۲۶
۶۳ – آقای محمدحسین ذکائی کوهبنانی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۲۸
۶۴ – آقای محمد ربانی زاده فرزند نصراله کد نامزد ۱۶۴۵
۶۵ – آقای علیرضا رحمانی مشهور به رحمانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۷
۶۶ – آقای محمد رحیم پورلاله زاری فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۶۴۹
۶۷ – آقای امین رحیم زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۵۱
۶۸ – آقای بهنام رخشانی فرزند منصور کد نامزد ۱۶۵۴
۶۹ – آقای احمد رشیدی طاشکوئی مشهور به مهندس رشیدی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۷
۷۰ – آقای حمید رمضانی فر فرزند امین اله کد نامزد ۱۶۷۵
۷۱ – خانم صدیقه زاهدی فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۶۸۱
۷۲ – آقای محسن زاینده رودی مشهور به زاینده رودی فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۶۸۲
۷۳ – آقای مصطفی زریسفی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸۴
۷۴ – آقای بهزاد زندپور فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۸۶
۷۵ – آقای محمود زنگی آبادی فرزند علی کد نامزد ۱۷۱۶
۷۶ – آقای مهدی ژاله رخی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۲۴
۷۷ – آقای محمدحسین سالاری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۲۵
۷۸ – آقای محمدرضا سپهوند فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۲۷
۷۹ – آقای ابراهیم سعید فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۴۱
۸۰ – آقای امیرحسین سعید فرزند ارسطو کد نامزد ۱۷۴۲
۸۱ – آقای غلامرضا سعیدانژاد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۴۶
۸۲ – آقای حسین سعیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۴۷
۸۳ – آقای حمیدرضا سعیدی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۴۸
۸۴ – آقای محمد سلمانی زاده ماهانی فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۵۲
۸۵ – آقای هادی سلیمانی ده دیوان فرزند داداله کد نامزد ۱۷۵۶
۸۶ – آقای علی سلیم نیا فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۷
۸۷ – آقای سیدمحمود سیف الحسینی فرزند سیدجلال کد نامزد ۱۷۵۸
۸۸ – آقای محمد شجاع حیدری مشهور به محمدعلی فرزند علی کد نامزد ۱۷۶۹
۸۹ – آقای حسین شجاعی فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۸۱
۹۰ – آقای علیرضا شریفی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹۷
۹۱ – خانم زهرا شعاعی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۸
۹۲ – خانم زهرا شفیعی اپورواری فرزند عباس کد نامزد ۱۸۱۲
۹۳ – آقای آرمان شکوه سلجوقی فرزند سعدالله کد نامزد ۱۸۱۵
۹۴ – آقای منصور شمس الدینی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۱۶
۹۵ – آقای حسین شهابی مشهور به شاعر فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۱۷
۹۶ – آقای مظفر شهریاری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲۱
۹۷ – آقای علی شیخ شعاعی فرزند ماشالله کد نامزد ۱۸۲۹
۹۸ – آقای بهنام صابری فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۸۴۷
۹۹ – آقای رضا صاحب قدم لطفی فرزند اکبر کد نامزد ۱۸۴۸
۱۰۰ – آقای محمدصادق صادقی گوغری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۱
۱۰۱ – آقای ناصر صالحی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵۴
۱۰۲ – خانم بتول صداقت نیا فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۵۶
۱۰۳ – آقای محمد صفوی مشهور به دکتر صفوی فرزند نواب کد نامزد ۱۸۵۹
۱۰۴ – آقای حجت طالبی زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۸۶۷
۱۰۵ – آقای منصور طغرلی فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸۶۸
۱۰۶ – آقای امید طیاری فرزند احمد کد نامزد ۱۸۶۹
۱۰۷ – خانم زهره عاقبتی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۷۶
۱۰۸ – آقای سیدمهران عالم زاده بحرینی فرزند سید علی اصغر کد نامزد ۱۸۷۹
۱۰۹ – آقای سعید عدالتی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۱۴
۱۱۰ – آقای احمد عرب نژادخانوکی فرزند موسی کد نامزد ۱۹۱۵
۱۱۱ – آقای محمود عربی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱۷
۱۱۲ – آقای مجید عسکری فرزند عباس کد نامزد ۱۹۱۸
۱۱۳ – خانم الهام عسکری چترودی فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۹۲۱
۱۱۴ – آقای فرج اله عطائی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۲۵
۱۱۵ – آقای سیدحمید غفوری مهدی آباد فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۹۴۱
۱۱۶ – آقای علی غلامعلی پورگرمی فرزند خدارسان کد نامزد ۱۹۴۲
۱۱۷ – خانم شهین فخرزادگان فرزند علی کد نامزد ۱۹۴۸
۱۱۸ – آقای مجید فدائی فرزند جواد کد نامزد ۱۹۴۹
۱۱۹ – آقای روح الله فدائی نژادبهرامجردی فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۵۴
۱۲۰ – آقای محمدحسین فرحانی فرزند ماشااله کد نامزد ۱۹۵۶
۱۲۱ – آقای میلاد فرح بخش فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۷
۱۲۲ – آقای حمید فردوسی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۹
۱۲۳ – آقای محمدعلی فرقانی فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۹۶۱
۱۲۴ – آقای فرهاد فکوری هرندی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶۵
۱۲۵ – آقای محسن قوام فرزند حسین کد نامزد ۱۹۸۴
۱۲۶ – آقای رضا کاظمی زاده طغرالجردی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۲۶
۱۲۷ – آقای محمدرضا کافی زاده درختنجانی فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۲۷
۱۲۸ – خانم آزاده کرمی رباطی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۴۱
۱۲۹ – آقای محمد کریمی کرمانی فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۴۵
۱۳۰ – آقای پیمان کریم زاده کارنما مشهور به پیمان کارنما فرزند عنایت اله کد نامزد ۲۱۴۶
۱۳۱ – آقای حسین کلانتری خاندانی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۲۱۴۷
۱۳۲ – آقای علیرضا کمساری بنانی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۴
۱۳۳ – آقای محمد کوشش رنجبرکرمانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۵۷
۱۳۴ – آقای محمد کهندل فرزند ایرج کد نامزد ۲۱۵۸
۱۳۵ – آقای مهدی گرمسیری مشهور به مهندس گرمسیری فرزند احمد علی کد نامزد ۲۱۶۴
۱۳۶ – آقای محسن گلچین فرزند محمود کد نامزد ۲۱۶۵
۱۳۷ – آقای حسین گنجعلیخانی فرسنگی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶۸
۱۳۸ – آقای مجتبی گوهرریز فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶۹
۱۳۹ – آقای سعید گیلانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۷۱
۱۴۰ – خانم زهرا لری فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۷۲
۱۴۱ – آقای مجید لشکری فرزند موسی کد نامزد ۲۱۷۴
۱۴۲ – آقای فتح اله مؤیدی مشهور به حاجی مؤیدی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۱۷۸
۱۴۳ – آقای محمدجواد محبان فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۷۹
۱۴۴ – آقای محمد محمدحسنی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۸۴
۱۴۵ – خانم نرگس محمدیان خنامان فرزند رمضان کد نامزد ۲۱۸۷
۱۴۶ – آقای رامین مخترع فرزند حاج علی اکبر کد نامزد ۲۱۹۸
۱۴۷ – آقای میلاد مرادیان زازرانی فرزند فریدون کد نامزد ۲۴۱۵
۱۴۸ – آقای حمید مرتضوی فرزند بهزاد کد نامزد ۲۴۱۶
۱۴۹ – آقای مسعود مسعودی نیا فرزند علی کد نامزد ۲۴۱۷
۱۵۰ – آقای علی اکبر مشرفی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱۸
۱۵۱ – آقای احسان معاذاللهی فرزند مجید کد نامزد ۲۴۲۶
۱۵۲ – خانم ماه بانو معصوم زاده فرزند رضا کد نامزد ۲۴۲۷
۱۵۳ – آقای سعید مقتدری فرزند علی کد نامزد ۲۴۵۱
۱۵۴ – آقای محمدرضا ملاحسنی فرزند ماشاله کد نامزد ۲۴۵۴
۱۵۵ – آقای علی منصوری فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵۶
۱۵۶ – آقای میثم منظری توکلی مشهور به مهندس میثم- مهندس توکلی-مهندس فرزند حمداله کد نامزد ۲۴۵۷
۱۵۷ – آقای علی موحدی نیا فرزند خوبیار کد نامزد ۲۴۵۹
۱۵۸ – آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدخسرو کد نامزد ۲۴۶۱
۱۵۹ – خانم نعیمه موسی نژاد فرزند حمید کد نامزد ۲۴۶۴
۱۶۰ – آقای مجید مومنی رق آبادی فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۶۵
۱۶۱ – خانم مهنوش مومنی لندی فرزند احمدرضا کد نامزد ۲۴۶۷
۱۶۲ – آقای حسین مهرابی بشرآبادی فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۲
۱۶۳ – آقای محمدرضا میرحسینی وکیلی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۷۵
۱۶۴ – خانم سعیده میرزازادخشکوائی فرزند علی کد نامزد ۲۴۸۲
۱۶۵ – آقای حمیدرضا ناجی مشهور به حمید فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۸۴
۱۶۶ – آقای عبدالکریم ناجی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۸۵
۱۶۷ – آقای امید ناهیدی فرزند ایرج کد نامزد ۲۴۸۹
۱۶۸ – آقای حمید نخعی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴۹۱
۱۶۹ – آقای محمدرضا نژادحیدری پور فرزند ماشاء الله کد نامزد ۲۴۹۲
۱۷۰ – آقای ناصر نصیری فرزند علیجان کد نامزد ۲۴۹۶
۱۷۱ – آقای اکبر نظری فرزند علی کد نامزد ۲۴۹۸
۱۷۲ – آقای منصور نظری رباطی فرزند علی کد نامزد ۲۵۱۲
۱۷۳ – آقای جواد نگارستانی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۱۸
۱۷۴ – آقای احسان نوذری فرزند علی کد نامزد ۲۵۱۹
۱۷۵ – آقای حمید نوروزی نژادفرسنگی مشهور به نوروزی فرزند باقر کد نامزد ۲۵۲۴
۱۷۶ – آقای حسین نوری فرزند ابوطالب کد نامزد ۲۵۲۶
۱۷۷ – آقای محمد نیکپورحرجندی فرزند غلام حسین کد نامزد ۲۵۲۷
۱۷۸ – آقای محسن نیکخواه راوری فرزند محمود کد نامزد ۲۵۲۸
۱۷۹ – آقای مرتضی نیکرو فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۲۹
۱۸۰ – آقای محمدمحسن ودیعتی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۵۴۲
۱۸۱ – آقای فرهاد وزیری زاده فرزند هاشم کد نامزد ۲۵۴۵
۱۸۲ – آقای منصور وزیری نسب فرزند محمد جواد کد نامزد ۲۵۴۷
۱۸۳ – آقای محمود وهابی گوکی مشهور به استاد وهابی فرزند عباس کد نامزد ۲۵۴۹
۱۸۴ – آقای مصطفی هاتفی رابری فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۵۶۱
۱۸۵ – آقای سیدابراهیم یزدی نژاد مشهور به یزدی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۲۵۶۸
برچسب‌ها:، ، ، ، ، ،  

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>